Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

Green Office

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Green Office กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ประกาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560

2. ประกาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ประจาปี 2560

3. โครงสร้างคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร

4. แผนผัง ผู้รับผิดชอบ ในการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสกลนคร

5. โครงการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยริเริ่ม Paperless กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบ 2560

6. มาตรการประหยัด พลังงาน (ไฟฟ้า /น้ามัน/ เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าส้านักงานอื่นๆ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส้านักงานเทศบาลนครสกลนคร

7. หมวดที่ 2 การดาเนินงาน สานักงานสีเขียว (Green office)

กราฟเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกเทศบาลนครสกลนคร ปีงบประมาณ 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.